Integritetspolicy - Introduktion 

Softwerk AB är utvecklare och ägare av plattformen infosynk och är därmed personuppgiftsansvarig. Softwerk AB (556714–0503) är verksamma inom Dataprogrammering. Företaget erbjuder tjänster och produkter rörande utveckling och kvalitetssäkring av programvarusystem samt marknadsföring och försäljning av programvaruprodukter och tjänster inklusive personaluthyrning samt i övrigt därmed förenlig verksamhet. Vi på Softwerk värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt för att du ska känna dig trygg. Följande är Softwerks integritetspolicy som är i enlighet med GDPR vilket trädde i kraft 25 maj 2018. Här framförs hur personuppgifter behandlas av Softwerk som företag och personuppgiftsansvarig (Data Controller). Denna integritetspolicy gäller för dig som blivande, nuvarande och tidigare kund. Inom Softwerk behandlar vi även personuppgifter i våra relationer med intressenter samt för vår interna verksamhet. Genom att godkänna denna integritetspolicyn samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan. När behandlas personliga uppgifter av Softwerk. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling. Det vill säga i samband med att du besöker vår webbsida, utför projekt tillsammans med Softwerk, eller när du på annat sätt är i kontakt med oss. Vid besök på Softwerks hemsida används cookies och Google Analytics för att både spåra och rapportera trafiken. Softwerks syfte av att använda sig Google Analytics är för att analysera cookies. Här analyseras enbart besökarstatistik på övergripande nivå vilket kan inte identifiera dig som person.  När du ska ingå i ett avtal eller har ett avtal med Softwerk behandlar vi dina personuppgifter. Softwerk stödjer sig på de fyra rättsliga grunderna vid personuppgiftsbehandling; Samtycke, Avtal, Intresseavvägning och Rättslig förpliktelse. I de fall Softwerk behandlar personuppgifter för kundens räkning kommer personuppgiftsbiträdesavtal att upprättas. När du på annat sätt är i kontakt med oss behandlar vi dina personuppgifter som du framför till Softwerk. När du söker en tjänst hos Softwerk kommer vi att behandla de personuppgifter vi får in i samband med din ansökan. Softwerk kan också komma att kontrollera personuppgifter mot kreditupplysningstjänster och bolagsregister som Softwerk behöver säkerställa för att kundrelation kan inledas och betalning genomföras. För att hålla personuppgifterna aktuella kan Softwerk komma att komplettera dem genom att hämta in uppgifter från privata och offentliga register, till exempel uppdatering av adressuppgifter med hjälp av Upplysningscentralen. 

Vilka personuppgifter behandlas av Softwerk AB

En personuppgift är all typ av information som kan kopplas ihop med dig som (levande) person oavsett om det är direkt eller indirekt. Eftersom Softwerk är ett B2B företag behandlar vi personuppgifter om dig som kontaktpersonen för företaget. Vi behandlar även personuppgifter för anställda samt arbetssökande som ansökt en tjänst på Softwerk. Exempel på personuppgifter som behandlas; - Namn - Identifikationsnummer (Organisationsnummer eller personnummer) - Telefonnummer - E-post - Namn och information om tredje part - Adress (Faktura- och leveransadress) - Betalningsuppgifter När du besöker vår hemsida lagrar vi enbart information om besökarstatistik på övergripande nivå. Bortsett från den ungefärliga platsen (IP-adress) behandlar Softwerk inte känsliga personuppgifter. Tredje part Om Softwerk erhåller e-post där tredje person nämns, kommer vi att informera den tredje personen att vi behandlar personuppgifter om denne, undantaget om vi utifrån det enskilda fallet gör en sammanvägd bedömning att den enskilda insatsen att få tag i personen och ge informationen inte står i proportion till vikten av att personen informeras. Softwerk säljer inte personuppgifter till tredje part och kommer dessutom inte göra det utan ditt medgivande. Däremot kan personuppgifter lämnas till tredje part i de fall då rättslig grund finns.  

Varför Softwerk behandlar personuppgifter

Vi på Softwerk behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig säker samt för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vi behandlar även personuppgifter för att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Detta för att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighetsbeslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar. Personuppgifterna kan även utgöra underlag för Softwerks marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering. Softwerk kan också, om direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda uppgifterna för följande marknadsföringsändamål; - Nyhetsbrev - Inbjudningar - Guider för nedladdning  - Undersökningar - Information om våra erbjudanden För att Softwerk ska kunna erbjuda dig den bästa möjliga service när du är i kontakt med oss behandlar vi även personuppgifter för följande områden; - Support - Administration - Affärsrelation - Statistik - Fakturering - Anställning Hur länge Softwerk lagrar personuppgifter Softwerk kommer att lagra dina personuppgifter så länge det behövs för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy eller så länge det finns en kundrelation. Dina personuppgifter om dig som kund kommer fortsätta att lagras trots upphörande av avtal i syfte att både kunna följa upp och kontakta dig igen. Du blir en potentiell kund tills du invänder mot denna behandling. Vi sparar och lagrar dina personuppgifter; - Så länge vi har ett samtycke från din sida. - Så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen. - Så länge som vi är skyldiga att göra detta (till exempel bokföringsunderlag, 7 år). Efteråt kommer dina personuppgifter att raderas. Gallring av personuppgifter sker enligt Softwerks gallringsplan i både digital och pappersbunden informationshantering. Under den period Softwerk behandlar dina personuppgifter kommer vi att skydda dina personuppgifter. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. 

Dina rättigheter 

Du har rätt att begära följande; - Registerutdrag över vilka uppgifter vi på Softwerk behandlar om dig som person - Att rätta/radera dina personuppgifter - Att inte använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring - Att inte använda dina personuppgifter i automatiserade beslutsfattningar och profilering - Möjligheten till att flytta dina personuppgifter (Dataportabilitet) Viktigt att veta är att ändringar får göras såvida de inte utgör en nödvändig del av ett beslutsunderlag eller på annat sätt behövs för att Softwerk ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser. Kontakta Softwerk som personuppgiftsansvarig (Data Controller) om du vill veta mer eller åtgärda dina personuppgifter.